توزیع حاشیه‌نویسی‌ها بر اساس اندازه نسبی آنها نسبت به تصویر در بینا اکسپرتز

رای ایجاد نموداری که توزیع حاشیه‌نویسی‌ها را بر اساس اندازه نسبی آنها نسبت به تصویر نشان می‌دهد، همراه با اطلاعات اضافی درباره اندازه متوسط تصاویر حاشیه‌نویسی‌ شده هر دسته نسبت به اندازه متوسط تصاویر دیتاست، باید .مراحلی را دنبال کرد

توزیع حاشیه‌نویسی‌ها بر اساس اندازه نسبی آنها نسبت به تصویر در بینا اکسپرتز
توزیع حاشیه‌نویسی‌ها بر اساس اندازه نسبی آنها نسبت به تصویر در بینا اکسپرتز

برای ایجاد نموداری که توزیع حاشیه‌نویسی‌ها را بر اساس اندازه نسبی آنها نسبت به تصویر نشان می‌دهد، همراه با اطلاعات اضافی درباره اندازه متوسط تصاویر حاشیه‌نویسی‌ شده هر دسته نسبت به اندازه متوسط تصاویر دیتاست، می‌توانید مراحل زیر را دنبال کنید:

1.       محاسبه اندازه حاشیه‌نویسی(Calculate Annotation Size): اندازه هر حاشیه‌نویسی را نسبت به تصویر مربوطه تعیین کنید. این اندازه می‌تواند بر اساس مساحت، ابعاد جعبه مرزی یا هر معیار مرتبط دیگر اندازه‌گیری شود.

2.      گروه‌بندی حاشیه‌نویسی‌ها بر اساس اندازه دسته(Group Annotations by Size Category): حاشیه‌نویسی‌ها را بر اساس اندازه نسبی آنها نسبت به تصویر گروه‌بندی کنید. به عنوان مثال، می‌توانید حاشیه‌نویسی‌ها را بر اساس آستانه‌های از پیش تعیین شده به دسته‌های کوچک، متوسط و بزرگ دسته‌بندی کنید.

3.     محاسبه اندازه متوسط تصویر(Calculate Average Image Size): اندازه متوسط تصاویر حاوی حاشیه‌نویسی‌ها را برای هر دسته اندازه محاسبه کنید. این کار با میانگین‌گیری ابعاد (مثلاً عرض و ارتفاع) تصاویر با حاشیه‌نویسی‌های اندازه هر دسته انجام می‌شود.

4.      بصری‌سازی توزیع(Visualize Distribution): نموداری (مثلاً نمودار میله‌ای) برای بصری‌سازی توزیع حاشیه‌نویسی‌ها در دسته‌های اندازه ایجاد کنید. هر میله نمایانگر یک دسته اندازه است و ارتفاع میله نسبت به درصد حاشیه‌نویسی‌ها در آن دسته نسبت به کل تعداد حاشیه‌نویسی‌ها است.

5.     افزودن اطلاعات اضافی(Add Additional Information): اطلاعات اضافی را بر روی نمودار برای ارائه زمینه اضافه کنید. به عنوان مثال، می‌توانید میله‌های آبی را اضافه کنید تا اندازه متوسط تصاویر حاوی حاشیه‌نویسی‌ها را در هر دسته اندازه نسبت به اندازه متوسط تصاویر دیتاست نشان دهید. علاوه بر این، می‌توانید میله‌های فیروزه‌ای را برای نشان دادن درصد تصاویر حاوی حاشیه‌نویسی‌ها در هر دسته اندازه اضافه کنید.

 ایجاد نموداری که توزیع حاشیه‌نویسی‌ها در بینا اکسپرتز
ایجاد نموداری که توزیع حاشیه‌نویسی‌ها در بینا اکسپرتز

 

در اینجا یک مثال از چگونگی اجرای این بصری‌سازی با استفاده از پایتون و Matplotlib آورده شده است:

مثال از چگونگی اجرای این بصری‌سازی با استفاده از پایتون و Matplotlib
مثال از چگونگی اجرای این بصری‌سازی با استفاده از پایتون و Matplotlib
ادامه مثال از چگونگی اجرای این بصری‌سازی با استفاده از پایتون و Matplotlib
ادامه مثال از چگونگی اجرای این بصری‌سازی با استفاده از پایتون و Matplotlib

در این مثال:

size_categories نمایانگر اندازه دسته‌های مختلف است.

annotation_counts نمایانگر تعداد حاشیه‌نویسی‌ها در هر دسته است.

avg_image_sizes نمایانگر اندازه متوسط تصاویر حاوی حاشیه‌نویسی‌ها در هر دسته نسبت به اندازه دیتاست است.

image_percentage نمایانگر درصد تصاویر حاوی حاشیه‌نویسی‌ها در هر دسته است.

می توانید این مقادیر نمونه را با داده‌های واقعی خود جایگزین کنید تا نمودار را ایجاد کنید.

 در پست بعدی راجع به ترسیم نمودار توزیع اندازه برچسب‌ها نسبت به تصویرصحبت خواهیم کرد.

برای کسب اطلاعات بیشتر، شروع به کار و آشنایی با اجزای بینایی کامپیوتر موجود در پلتفرم بینا اکسپرتز، به  https://binaexperts.com  مراجعه کنید.